Αμπερόμετρα (7)

Βολτόμετρα (5)

Κιλοβατοωρόμετρα (6)